Software

Platformă de management al contractelor de delegare pentru transportul public

Sistem pentru managementul inputurilor Agricole – fundația READ ; aplicația AGRIM

Platformă integrate de managementul proiectelor și a grupurilor țintă pentru Asociația Vis Juventum

Aplicație mobilă pentru promovare turistică în cadrul proiectului PROMOVAREA INTEGRATĂ A RESURSELOR TURISTICE, CULTURALE ȘI TRADIȚIONALE PRIN CREAREA ȘI FUNCȚIONALIZAREA UNEI APLICAȚII SOFT COMUNE”, proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sub-măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

Training

Training planificare strategică și guvernanță corporativă pentru proiectul „Planificare Strategică şi Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare şi Zona Metropolitană” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Training planificare strategică pentru proiectul „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Expertiză externă

Elaborare Strategie Smart City Constanța – consolidarea capacităţii administrative a  UAT Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative

Elaborare Strategie Smart City Mediaș

Elaborare Ghidul Solicitantului pentru proiectele finanțate prin POR și POCU – Gal Baia Mare

Expertiză IT pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Sibiu – Componenta Orașe Inteligente, subcontractor(2022)

Elaborarea Planului Integrat de Acțiune pentru Municipiul Baia Mare în domeniul Obligațiunilor de Impact Social în cadrul proiectului URBACT SIBdev (2021-2022)

·       Servicii de expertiză pentru elaborarea de trei proceduri în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor, un protocol de colaborare, cinci ghiduri, trei proceduri de control, un standard de cost şi de calitate privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism și pentru participarea la sesiuni de diseminare la nivel regional în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu, Cod SIPOCA 50”, ca subcontractor al Civitta Strategy & Consulting, beneficiar final Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023)

·       Servicii de cercetare contractuală pentru SC Indeco Soft SRL în cadrul proiectului Greentop Agro-Biodiversity finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în domeniul dezvoltării organizaționale, a creșterii gradului de utilizare a imagisticii satelitare, inclusiv sprijin în elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul programului Orizont Europa. (2023)

Elaborarea Strategiei Smart City a Municipiului Baia Mare – subcontractor pentru Civitta Strategy and Consulting (2022) https://baiamaresmartcity.ro/